منوی سایت

ام دی اف نیمن | Pianovo Antique

این نوع طرح نقاشی با آبرنگ را تداعی می کند. روی سطح های مات یا براق به شکل پتینه امکان تولید دارد و به MDF عنوان بهترین گزینه جهت طراحی داخلی و خلق فضاهایی سنتی یا مدرن روستیک استفاده می شود که در معماری روز بسیار مورد توجه قرار دارد. مقاومت بالایی در Pianovoاین طرح نیز همانند سایر اعضای برابر خش پذیری دارد. سایز: 1030× 2800 میلیمترضخامت: 18/5 میلیمتر

نمونه رنگ ها و سمپل ها